Main menu:

Poskytované služby

Cílem Kácení stromů je odstranit strom ze stanovište. Tento zásah (kácení) je definitivní. Mnohdy je velmi drahý, protože strom nelze pokácet najednou ze země. Postupné a rizikové kácení je vysoce specializováná a nebezpečná činnost. Mějme na paměti, že pokud to situace umožnuje, měla by po kácení následovat nová výsadba nových stromů.

Rizikové kácení

Jako rizikové kácení stromů označujeme způsob kácení, kdy se kolem stromu nebo pod stromem vyskytují osoby či objekty, které by byly pádem stromu ohroženy. Například automobily, malé budovy.

Postupné kácení

O postupném kácení mluvíme v případě, kdy se využívají stromolezecké techniky a různé lanové systémy, které slouží k postupnému spouštění káceného stromu.

Postupné kácení pomocí mechanizace

Tento způsob kácení je možný jen tam, kam se mechanizace dostane. Využívají se při něm jeřáby avysokozdvižné plošiny. Jedná se o poměrně bezpečný způsob kácení, ale finančně nákladný.

Běžné kácení

Jde o kácení stromů, kde je dostatek prostoru k pokácení ze země. Tedy v okolí káceného stromu nejsou žádné překážky.

Ošetřování stromů

Stromy ve svém přirozeném prostředí (v lese) nejsou na řezu závislé, proto ošetření z vývojového hlediska neznají a ani nepotřebují. Nefunkčních větví se zbavují postupně samy. V koruně zůstavají pouze větve, které nesou efektivní listový aparát.

Poněkud jiná situace nastává u ošetřování stromů v antropogenním prostředí. Stromy zde nerostou proto, že zde nalezli vhodné podmínky, ale proto, že je zde vysadil člověk. Vývoj těchto stromů tudíž nelze ponechat přírodě. Máme-li skutečný zájem o zachování konkrétních stromů v dobrém stavu, je třeba jim věnovat patřičnou péči. Její součástí je i odborné posouzení stavu stromů, navrhnutívhodného ošetření stromu a na závěr kvalitní řez.

Druhy řezů – ošetřování stromů

Výchovný řez

Tento řez se provádí u mladých stromků v prvních letech po výsadbě na trvalé stanoviště. Řez si klede za cíl dosáhnout druhově charakteristického tvaru koruny a přispůsobit velikost a tvar koruny požadavkům stanoviště (např. podchodná-podjezdná výška koruny stromu)

Bezpečnostní řez

Tento řez je účelově zaměřen na splnění bezpečnosti stromů. Je to řez relativně levný, při kterém se odstraňují větve suché, mechanicky poškozené, nalomené, volně vysící a pododobně.

Zdravotní řez

Jedná se v současné době o nejčastěji používané ošetřování stromů. Tento řez je řezem kompelxním, ostaní řezy z něho vycházejí. Cílem je zejména zabezpečení dlouhodobě vysoké bezpečnosti stromu při udržení co nejlepšího zdravotního stavu. Při tomto řezu odstraňujeme větve suché, mechanicky poškozené, odumírající, napadené škůdci, navzájem se křížící, kodominantní a tlaková větvení, pahýly, výmladky z podnoží atd.

Redukční řez

Řez zaměřený na celkovou redukci (zmenšení) koruny. Tento řez se týká stromů ponechaných delší dobu bez péče, stromů rostoucích v blízkosti domů nebo jiných překážek.

Speciální řezy

  • Hlavový řez
  • Rekonstrukční řez
  • Řez sesazovací